Stasko: Keywords

author

keyword

keyword_count

J. T. Stasko

data visualization

2

John Stasko

animation

2

J. T. Stasko

software visualization

2

John Stasko

focus+context

2

John Stasko

overview and detail

2

John Stasko

circular/radial display

2

John Stasko

hierarchy visualizations

2

John Stasko

algorithm animation

2

J. T. Stasko

global view

1

John Stasko

fault localization

1

John Stasko

empirical study

1

J. T. Stasko

display screen

1

John Stasko

debugging

1

J. T. Stasko

color graphics

1

J. T. Stasko

browsing

1

J. T. Stasko

antialiasing technique

1

J. T. Stasko

antialiasing

1

J. T. Stasko

colour graphics

1

John Stasko

index structures

1

J. T. Stasko

visual programming

1

John Stasko

indexing high dimentional data

1

J. T. Stasko

information display

1

J. T. Stasko

information mural

1

J. T. Stasko

information navigation

1

John Stasko

information visualization

1

J. T. Stasko

large information spaces

1

John Stasko

multimedia database

1

J. T. Stasko

object-oriented programming

1

J. T. Stasko

object-oriented programs

1

John Stasko

similarity search

1

John T Stasko

tango

1

J. T. Stasko

user interface

1

J. T. Stasko

grayscale shading

1